Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thành lập công ty TNHH hai thành viên

Thành lập công ty TNHH hai thành viên

Việt Nam đang từng bước cố gắng hội nhập với nền kinh tế thế giới. Chính vì thế mà nhu cầu thành lập công ty ngày càng gia tăng và khá được quan tâm hiện nay. Bên cạnh những hình thức thành lập khác thì thành lập công ty TNHH hai thành viên được coi là hình thức thành lập công ty truyền thống.

Trong dịch vụ thành lập doanh nghiệp của các công ty dịch vụ, các cá nhân, tổ chức có thể thành lập công ty dưới các hình thức như công ty tư nhân. công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty hợp danh...

Thành lập công ty TNHH hai thành viên

Tuy nhiên, thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên không phải là hình thức được ưa chuộng nhưng loại hình hoạt động này vẫn có trên thị trường. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có các cơ cấu quản lý khá chặt chẽ theo quy định mà pháp luật ban hành. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Tuy nhiên, trong trường hợp ban quản trị công ty có yêu cầu thì dù công ty không có đủ 11 thành viên vẫn lập ban kiểm sát công ty..

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam; Trong một số trường hợp vì lý do nào đó mà người đại diện theo pháp luật phải vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi ngày thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên thì hội đồng thành viên có quyền quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty. Những quyết định này được xoay quanh các vấn đề như : tăng hoặc giảm vốn điều lệ, phương thức huy động thêm vốn; giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; …Tuy nhiên, những quyết định của hội đồng thành viên công ty cần phải thực hiện đúng theo các quy định được ghi trong bản điều lệ của công ty để đảm bảo có được sự đồng thuận và nhất trí của các thành viên trong công ty. Có như vậy thì những quyết định mới đem lại hiệu quả cao trong việc phát triển kinh tế của công ty được.

Nhìn chung thì khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên cần nắm rõ các quy định trên để có thể đảm bảo việc thành lập công ty là hợp  pháp và thực hiện đúng các yêu cầu mà pháp luật ban hành.